Politinės veiklos programų palyginimas

Posted by Vytis Vytis
Options
Valdžios partijos, t. y. konservai, liberalai ir socdemai gerai žino apie seniai skelbiamus kelius kaip sustabdyti galutinį lietuvių tautos sunaikinimą, bet viską daro, kad būtų įvykdytas galutinis sunaikinimas. Čia pateikiu tik dalį skirtumų, kurie skiria kovotojus už lietuvių ir kitų Lietuvos senbuvių išlikimą Lietuvoje nuo valdžios partijų.

Rinkiminių pažadų palyginimas 2014 m.

Kviečiame Seime ir Europarlamente neatstovaujamas partijas bei visuomenines organizacijas remti tik tuos kandidatus į Europarlamentą ir į Lietuvos Respublikos Prezidentą, kurie įsipareigos vykdyti išlikimo tikslus.

Pagrindinis išlikimo tikslas — lietuvių tautos ir Lietuvos tautinių bei kalbinių mažumų išsaugojimas Lietuvoje, jų proporcingo vystymosi užtikrinimas ir ištremtų iš Lietuvos į nusikalstamą „Vakarų demokratiją“ sugrąžinimas į Lietuvą. Tai yra svarbiausia, nes Seime ir Europarlamente atstovaujamos partijos bei jų prezidentai iš Lietuvos jau išvarę 2,4 milijono senbuvių, tarp kurių beveik 2/3 vaikų ir ¾ darbingų žmonių. Jei neįvyks esminių pokyčių, tai per 15 metų gali išvaryti ir likusius 1,8 milijono. Labiausiai nusikaltusios partijos yra socdemų, konservatorių ir liberalų. Jos turi būti uždraustos ir jau nedalyvauti prezidento rinkimuose ir rinkimuose į Europarlamentą.

Mes siekiame ne tautų sunaikinimo, o jų išlikimo ir tod÷l siūlome visiškai kitą veiklos ir tikslų programą, kurios dalis pateikiama žemiau. Programa yra priešpastatoma visų partijų, buvusių ar esamų Seime ir Europarlamente programoms ir visų prezidentų, Seimo bei Europarlamento narių ligšiolinei veiklai. Programa pateikta lentelėje, kur kairiajame stulpelyje yra pateikiama Europarlamente ar Seime buvusių bei esamų partijų ir prezidentų veikla, o dešiniajame — išlikimo programinės nuostatos tuo pačiu klausimu.

Norint išlikti, t. y. išsaugoti Lietuvoje kaip pagrindinę lietuvių tautą ir Lietuvos tautines mažumas, šiandieną reikia užimti ne paštą, televiziją ir ministerijas, bet būtina turėti išlikimo patriotų daugumą renkamose pareigose — Seime, tarybose, Europarlamente ir tur÷ti Prezidentą kovotoją už išlikimą ir paveldo išsaugojimą, Šiam tikslui pasiekti reikia susivienyti visoms tautas išsaugančioms visuomeninėms ir politinėms organizacijoms. Reikia pasiekti, kad į renkamas pareigas nepatektų nė vienas betautės Europos Sąjungos šalininkas. Susivienijus Lietuvoje, bus lengviau vienytis su aplinkinėmis išlikimo kovą kovojančiomis kitų valstybių tautomis.

Norinčius būti tokiais kandidatais ar juos remti ir kovoti už mūsų išlikimą, prašome pranešti šiuo adresu: satkevichius@yahoo.com, t. 333116, 8-676-87293.

RinkProgramPalygin2014_01_20.pdf